Definitie Kerkelijk Erfgoed

Hier treft u de definitie die de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft hanteert bij het bepalen of voorwerpen binnen haar werkgebied vallen of niet.
Deze definitie is een richtlijn; af en toe wordt door het bestuur besloten de interpretatie van de definitie ruim te hanteren.

Algemeen

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor monumenten en verzamelingen met cultuurhistorische betekenis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed kunnen voorwerpen in musea, landschappen, monumenten, archieven of archeologische vondsten zijn.

Cultureel erfgoed wordt van belang geacht omdat het huidige generaties een beeld geeft van het verleden en kan bijdragen aan de culturele identiteit. Een onderdeel van het cultureel erfgoed is het religieus erfgoed.

Het jaar 2008 was het jaar van het religieus erfgoed. In dat jaar gaf de toenmalige Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) in Utrecht een rapport uit waarin ingezoomd werd op religieus erfgoed. In het rapport wordt de volgende definitie voor religieus erfgoed beschreven:

Al het roerend en onroerend erfgoed in Nederland dat vervaardigd en gebouwd is op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag.”

Delfts kerkelijk erfgoed

Onze Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) richt zich alleen op het roerende erfgoed. Daarom verfijnen we de definitie in twee stappen:

  • Roerend erfgoed

Onder roerend erfgoed vallen die voorwerpen die verplaatsbaar en vervoerbaar zijn. Hierbij gelden ook voorwerpen die weliswaar aan een gebouw zijn vastgemaakt, maar die los te maken zijn en onafhankelijk van het gebouw naar elders kunnen worden herplaatst. Dus ook klokken, orgels, tegeltableaus e.d. zijn hier te beschouwen als roerend erfgoed.

  • Delfts kerkelijk roerend erfgoed

Delfts kerkelijk roerend erfgoed is dat erfgoed dat nu of in het verleden een religieus karakter heeft/had en in de ruime zin van het woord van betekenis is of is geweest voor een Delftse geloofsgemeenschap.

De voorwerpen kunnen in handen zijn van kerkelijke instellingen, stichtingen, organisaties en particulieren. Het gaat erom dat de geschiedenis van het voorwerp een band had of heeft met enige geloofsrichting in Delft. Het betreffen dan voorwerpen in eigendom van of in gebruik bij publieke kerken en privé gebedshuizen e.d.

Delfts kerkelijk erfgoed is datgene dat tijdens kerkdiensten in gebruik is of was of een onderdeel is of was van een duidelijke identiteit voor die geloofsrichting.

Delfts kerkelijk erfgoed is datgene dat de geschiedenis vertelt van instellingen rond enige geloofsrichting en/of omtrent de sociale kant van die geloofsrichting. Hierbij valt te denken aan voorwerpen uit kerken of kapellen van ziekenhuizen, maar ook van sociale instellingen die onder de betreffend geloofsinrichting vielen, zoals de Kamer van Charitate, vroegere armbesturen, Stichting Stalpaert van der Wiele en dergelijke.

Soms kan pas na verder onderzoek worden vastgesteld of een voorwerp de stempel “Delfts Kerkelijk Erfgoed” kan krijgen.

Voorbeelden van Delfts Kerkelijk Erfgoed:

Foto’s Rob van Soldt.